پست‌ها

بیوگرافی پریسا حمیدی

1368 ایران
کارشناسی نقاشی ، دانشگاه علمی کاربردی واحد 34 تهران 1394
کاردانی گرافیک دانشگاه علمی کاربردی واحد 44 تهران1391

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه ، پرده گفت و گو من وتو، فرهنگسرای نیاوران ،تهران ، سال 1400
نمایشگاه گروهی نقاشی، تعلیق، گالری احسان، تهران ، 1399
نمایشگاه گروهی نقاشی ، هفت به علاوه یک ، گالری فرشته ، تهران، 1394
نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری ژینوس، 1394