پست‌ها

مهوان امین نیا

مهوان امین نیا

– کارشناسی گرافیک / مازندران – بابل
– 2 نمایشگاه انفرادی (بابل) نگارخانه مولاییان 96 و پنجره 94
– 2 نمایشگاه انفرادی در نگارخانه اریک 98 99- (تهران)
– بیش از 30 نمایشگاه گروهی در استان مازندران
– نمایشگاههای گروهی در تهران گالرهای(صبا97-اشراق97-موزه فلسطین97- احسان97-برج میلاد با همکاری نیوآرت ایتالیا97- ایریک98- شرق 99)
– نمایشگاه فراموشی سنت ها (اصفهان تیر 98)
– گالری تارو پود (شیراز فروردین 97)
تصویرسازی کتاب کودک (شهرداری تهران 99)
– شرکت در چندین دوره نمایشگاه مجازی آرت استور