خیام به خط احمد فلسفی (۵ زبانه) – جلد و جعبه چرم طبیعی – آرت استور
مروری بر آثار