بیوگرافی رضا میرشفیعی

کارشناسی نقاشی از دانشگاه تهران مرکز
عضو موسسه ی هنرهای تجسمی معاصر

نمایشگاه انفرادی در نگارستان چلیپا
نمایشگاه انفرادی در گالری خروش
نمایشگاه انفرادی در فرهنگسرای گلستان
نمایشگاه انفرادی در گالری هفت ثمر

نمایشگاه گروهی در گالری نقشینه
نمایشگاه گروهی در گالری شفق نمایشگاه گروهی در گالری اتشزاد
نمایشگاه گروهی در گالری زرنا
نمایشگاه گروهی در گالری بهارک
نمایشگاه گروهی در گالری سرزمین هنر
نمایشگاه گروهی در گالری رسول مهر
نمایشگاه گروهی در موسسه فرهنگی هنری صبا
نمایشگاه گروهی در جشنواره نشان باغ ایرانی در قزوین
نمایشگاه گروهی در گالری شلمان