بیوگرافی نوشین رضایی

كارشناس عكاسي و ارشد نقاشي از دانشكده ي هنر و معماري
مشاور امور هنري و مدرس نقاشي

نمايشگاه هاي انفرادي:
ساختمان انجمن فرهنگي ايرانيان، هامبورگ / ١٣٩٠،
عكس
ساختمان فرهنگی نئوارت گالری رم ایتالیا /نقاشي_١٣٩٨
گالري آشيان نقش و مهر/ ١٣٨٩_عكس
گالري افرند/١٣٧٤_نقاشي
گالري زربين/ ١٣٩٧_دريا٢/ عكس
گالري شلمان/١٣٩٣_دريا١/ عكس

نمايشگاه هاي گروهي:
فرهنگسراي نياوران،پنجمين دوره ي نمايشگاه تجلي احساس زنان/١٣٧٧_نقاشي
گالري خط سفيد/١٣٨٩_نقاشي
گالري ايده/١٣٩٧_نقاشي
گالري انگار/١٣٩٧_عكس
گالري آشيان نقش و مهر/ ١٣٩٦_عكس
نمايشگاه بين الملل آتن/ ١٣٨٩_نقاشي
دانشكده ي هنرهاي زيبا/١٣٨٦_نقاشي
يزد/ ١٣٨٣_عكس
موزه ي شهدا تهران/ ١٣٨١_ نقاشي