بیوگرافی سهیل توفیق

مدرک ممتاز انجمن خوشنویسان

 

شرکت در چندین نمایشگاه گروهی در :

گالری های گلستان( صد اثر ،صد هنرمند ) آریا ،شهنوش ،صبا ،فردا ،. اتشزاد ،فرمان فرما

و شرکت در چندین دوره آرت استور