گلدسته قبادی

گلدسته قبادی

متولد 1359 – بابل

– عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور بابل
– کارشناس ارشد نقاشی