محمد مقیم پور بیژنی

محمد مقیم پور بیژنی

کارشناس نقاشی
کارشناس ارشد پژوهش هنر

سابقه ی فعالیت :

معلم هنرستانهای بابل
شرکت در چندین نمایشگاه گروهی نقاشی