محمد بوستانی

محمد بوستانی

متولد 1350

– شرکت در چهـــــــارمین نمایشگاه دوسالانه اصفهان
– هنرمندان نوگرای مازندران در صبای تهران
– گالری آبان تهران
– موزه دی دی مازندران
– انفرادی گالری دادا بابلسر
– انفرادی گالری نوران قائمشهر
– شرکت در بیش از 70 نمایشگاه گروهی
– دو دوره جشنواره بولا مازندران
– هیئت اجرایی جشنواره شنی بابلسر – هیئت اجرایی جشنواره دستها و رنگها در دانشگاه مازندران و…