محبوبه غلامپور گلی

محبوبه غلامپور گلی

متولد 1358 – بابل

کارشناسی ارشد نقاشی/ دانشگاه الزهرا تهران/ 1390
کارشنــــــاسی نقاشی/ دانشگاه فردوسی مشهد واحد نیشابور/ 1389

– مدیر مسئول و مدرس موسسه فرهنگی و هنــــری «خانه فرهنگ ارژنگ»خراسان جنوبی،بیرجند
– تدریس در دانشکــــــــده هنر دانشگاه بیرجند از سال 1391
– شرکت در دوســـــالانه نقاشی شاهنامه فردوسی(مشهد)1399
– نمایشگاه گروهی نقاشی گالری لاله(تهران)1390
– نمایشگاه گروهی نقاشی گالری مولائیــان(بابل)1387 – نمایشگاه نقاشــــــــــان نوگرای مازندران موسسه فرهنگی هنــــــری صبا (تهران)1386