فاطمه قلبی

فاطمه قلبی

نقاش و طراح

– عضو گروه نقاشان گالری آبی در شهرستان بابل
– مدرس آموزشگاه هنرهای تجسمی بهارنارنج در شهرستان بابل
– حضور در بیش از 30 بینال و نمایشگاه گروهی از جمله؛
– نمایشگاه گروهی سالانه تهران
– نمایشگاه گروهی در ارشاد ساری
– نمایشگاه گروهی گالری آیریک تهران
– نمایشگاه گروهی گنجینه بابل
– نمایشگاه دو نفره درگالری خیام