علی اصغر عموزاد خلیلی

علی اصغر عموزاد خلیلی

متولد 1354 / تهران

نقاشی هنرهای زیبا تهران و ارشد پژوهش تهران
موسس و مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری خیال شرقی
مدرس دانشگاه
طراح. مجری ومشاورهنری و گرافیک محیطی. همکاری با اداره کل زیباسازی تهران از سال 83..
تائیدیه مقالـــــــه علمی از دانشگاه آکسفورد
برگزیده مقاله علمی در باب گرافیک محیطی در کنفرانس جهــــــــانی (جمهوری چک)
نمایشگاههای داخلی و بین المللی مختلف از جمله
6دوسالانـــــــــه نقاشی معاصر ایران.نقاشان جهان اسلام.نقاشان نوگرا (صبا، تهران)و..