داریوش رجبعلی تبار

داریوش رجبعلی تبار

فوق لیســـانس پژوهش هنــــــر/ کارشنـــــاسی گرافیک
حضور در بیش از بیست نمایشگاه گــــــــــــروهی
رتبه سوم نقــــــاشی پرسش مهر کشور سال 85
رتبه دوم نقاشی پرسش مهر کشور ســـال 86