آزاده ابوطالبی شکور

آزاده ابوطالبی شکور

– روانشنـــــاس، مولف و مترجم، نقـــــاش
– عضو گروه نقاشــــــــــان آبی
– شرکت در نمایشگاههای گروهی داخلی و خارجی
– مدیــــــــر و مدرس موسســه خانــه کودک جهـــــــان اندیش بارمان و موسسه بارمـــان تهران
– مدرس دانشگــــــــاه