مرضیه شعبانی

مرضیه شعبانی
متولد ۱۳۶۴

عضو انجمن هنرهای تجسمی استان البرز
شرکت در دوسالانه نقاشی تهران ۱۳۹۰
شرکت در نمایشگاه های گروهی هفت نگاه سال ۱۳۹۲/۹۳/۹۴/۹۵/ ۱۳۹۶
شرکت در نمایشگاه های گروهی آریا سال ۱۳۹۲ /۹۳/۹۴/ ۱۳۹۵
نمایشگاه نقاشی گروهی گالری مهرین ۱۳۹۰
شرکت در اکسپو نقاشی گالری صبا ۱۳۹۱
نمایشگاه گروهی نقاشی گالری شیلا ۱۳۹۲
نمایشگاه صد اثر گالری گلستان ۱۳۹۶
نمایشگاه فضای شهری ( دو نفره) گالری آتبین ۱۳۹۶
شرکت در ورک شاپ بین المللی هندوستان ( pillani) 2017
شرکت در ورک شاپ بین المللی ترکیه ( کاپادوکیا) 2018
شرکت در نمایشگاه و ورک شاپ نوگرایان البرز ۱۳۹۸
برگزیده اول بخش ورک شاپ در جشنواره نقاشان نوگرای البرز ۱۳۹۸