عادله یوسف نیا

عادله یوسف نیا
متولد 1359 بابل
رشته تحصیلی: صنایع دستی طراحی فرش و دبیری علوم اجتماعی

شرکت درنمایشگاه آنلاین آرت استورآف سال۹۹
نمایشگاه جمعی ترس گالری آیریک تهران سال ۹۸
نمایشگاه گروهی عیدانه مولائیان بابل سال ۹۸
شرکت در چندین مرحله نمایشگاه انلاین آرت استور و آرت استورآف سال ۹۸

نمایشگاه گروهی کافه گالری سانات بابلسر سال۹۸
نمایشگاه هنرمندان نوگرای مازندران گالری اریک تهران سال ۹۷
نمایشگاه گروهی هفت گالری مولاییان سال ۹۷
نمایشگاه هنرمندان گالریهای مازندران گالری سی سی قائمشهر سال ۹۷
نمایشگاه صداثر چهل نقاش آثار کوچک گالری مولاییان بابا سال ۹۷
شرکت در چندین مرحله نمایشگاه آنلاین آرت استور و آرت استورآف سال ۹7
نمایشگاه گروهی در گالری مولائیان بابل سال ۹۶
نمایشگاه جمعی موتیف در گالری مولائیان بابل سال ۹۶
نمایشگاه گروهی اکسپرسیون سال ۹۳
نمایشگاه گروهی گالری زر آمل سال ۹۲
نمایشگاه جمعی موزه گنجینه بابل سال ۷۶