محمد نقیب

سیدمحمد نقیب

متولد9آذر1365درشهر شوشتر

فارغ التحصیل لیسانس نقاشی از دانشکده هنر چمران شوشتردرسال 1398
“فعالیت خود را درزمینه نقاشی از سال1381درآموزشگاه های آزاد آغاز کردم (وقبل از آن هم خود آموخته کارهایی انجام می دادم) و در آن زمان فعالیت و کارهایی از قبیل شرکت در چندین نمایشگاه و ورکشاپ صورت گرفت. به علاوه نقاشی که علاقه اصلی بوده درکنار آن هر ازگاهی مجسمه سازی و کار با گچ ومجسمه هایی از جنس سیم خمیر مجسمه سازی و چوب انجام می دادم مجسمه سازی را مثل نقاشی هیچ وقت زیاد جدی نمیگرفم وبه صورت پراکنده و گاهی جدی و مستمر از سال 87 تا همین حال درکنار نقاشی بوده است. مقداری از آن مجسمه ها موجود هست و مقداری هم ازبین بردم و شکستم که بقایای آنها نزد خودم هستن، ودرادامه راه ..
(شروع ونزدیک شدن به دانشگاه)
رشته دبیرستان من رشته گرافیک بوده که سال85 به پایان رساندم و بعد از وقفه زیادی از درس (در سال 1390بخاطر ورود به دانشگاه نقاشی مجبور به گذراندن دوره پیش دانشگاهی هنر شدم) . سال1391دانشگاه آزاد شوشتربه تحصیل گرافیک روی آوردم وبعد از یک سال نیم آن را نصف کاره رها کردم و سال 1392 وارد دانشگاه چمران شوشتر شدم میشه گفت نقاشی را به صورت آکادمیک آغاز کردم و با ورود به دانشگاه جهان بینی از تک بعدی خارج شد و گستره مختلفی بوجود آمد. و در فعالیت ها دانشگاه کم ولی شرکت میکردم و دانشگاه چهارساله رو بالاخره بعد از شش سال به پایان رساندم درسال1398
(مسئولیت وشغل بی کار
البته اگه نقاشی شغله من شاغلم ولی بدون در آمد)

فعالیت جدی و حرفه ای و نمایشگاه ها

شرکت درنمایشگاهای گروهی: هنرهای تجسمی استان خوزستان 1384و1385 .نمایشگاه گروهی فروردین1389شوشتر. شرکت در نمایشگاه گروهی مجسمهای کوچک شیزار1390 .شرکت دراکسپو فروش آثارهنری موزه هنرهای معاصر اهواز(وفروش اثرم)1391. شرکت درنمایشگاه گروهی به مناست شصتمین سال تائسیس دانشگاه چمران( موزه هنرهای معاصر اهواز)1394 .نمایشگاه گروهی شوشتر درقاب یک1395. نمایشگاه گروهی فروردین 1396. نمایشگاه انفرادی:فروردین1396. و1397و1398(قلعه سلاسل). نمایشگاه گروهی شوشتر درقاب دو 1397(نگارخانه مقدم). نمایشگاه گروهی تهران گالری ژینوس1397وانتخاب اثرم بعنوان اثربرتر. نمایشگاه گروهی تهران گالری نگارخانه عکاسان جوان1398. نمایشگاه گروهی بمناسبت پانصدمین سالمرگ داوینچی گالری ژینوس1398. نمایشگاه خارجه: شرکت در نمایشگاه گروهی فرانسه1397(گالری لیندافارل). شرکت درنمایشگاه گروهی گرجستان1397(گالری آی آرت).

ودرپایان نظر شخصی من اینه که نه رزومه پربار اهمیت داره و نه چند سال کار کردن (قدمت کارکردنت) اهمیت فقط و فقط نتیجه کاره”