سمانه رمضانی

سمانه رمضانی

فارغ التحصیل رشته معماری
نقاشی را زیر نظر استاد رحیم مولاییان در سال۹۵ آغاز نموده

نمایشگاهها:

نمایشگاه گروهی موتیف ۹۶
نمایشگاه گروهی گالری شاملو ۹۶
نمایشگاه گروهی نیلوفرانه ۹۶
نمایشگاه گروهی رنگ خیال ۹۷
نمایشگاه گروهی ۹۷
نمایشگاه گروهی کافه سانا ت بابلسر ۹۷-۹۸
عضو هنر مندان گروه هفت
منتخب فروش آثار هنری در سایت ۱۰۰هنر
آبرنگ ۲۰۱۸
Action painting
و سایت های دیگر…