آتنا معتمدی

آتنا معتمدی

متولد ۶۸ تهران

کارشناسی تصویرسازی

نمایشگاه گروهی طراحی سال ۹۲ گالری هفت ثمر
شرکت در دومین فراخان هفته نقاشی تهران سال ۹۳ گالری صبا
شرکت در بینال I Breathe with you/2016
نمایشگاه انفرادی طراحی به نام آماس در گالری بهارک سال ۹۸